Loholona Mourad ABDIRASSOUL: Tatitra mikasika ny fidinana ifotony nataony tany amin’ny Distrikan’ny Manjakandrina

Amin’ny maha mpisolotena ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ny vondron-draharaha ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny Antenimierandoholona dia Kaominina telo amby roapolo no notsidihin’ny Loholona Mourad Abdirassoul tao anatin’ny Distrikan’i Manjakandrina : ny Kaominina Carion, Sambaina, Ambohibary, Ranovao, Alarobia, Ambatomanga, Miadanandrina, Ambohitrandriamanitra, Merikanjaka, Manjakandrina, Ambatolona, Mantasoa, Ankazondandy, Soavinandrina, Andriampamaky, Antsahalalina, Ambatomena, Ambohitseheno, Anjepy, Ambohibao Sud, Sadabe, Ampaneva.
Fifanakalozan-kevitra amin’ireo tompon’andraikitra isa-tsokajiny tao an-toerana, atrikasa ho fanamafisana ny traikefan’izy ireo mikasika ny Fanjakana tsara tantana, ny mangarahara, ny ady amin’ny kolikoly, ny tany tan-dalana sy ny “standard de service”no loha-hevitra niompanan’ny fiofanana izay arahina fanaraha-maso sy tombana amin’ny fampiharana tamin’izany.

Kaominina sivy ambin’ny folo amin’ireo no efa nahavita fanamafisana traikefa ary ny efatra ambin’ny folo kosa dia efa vita hatramin’ny fanaraha-maso sy ny tombana.

facebook: Sénat de Madagascar