FARADOFAY: Fiaraha-miasan’ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES tany amin’ny Faritra Anôsy

Notanterahana tany amin’ny Faritra Anôsy, Kaominina Ambonivohitra Faradofay, Distrikan’i Taolagnaro, ny 25, 26 aprily 2019 lasa teo  ny atrikasa lehibe mahakasika ny olana ara toe-karena sy sosialy ary ny tsy fananan’asa, izay niarahan’ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES na ny Friedrich Ebert Stiftung.

Niavaka tanteraka ny fanatanterahana ity atrikasa lehibe ity satria dia ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO notronin’ireo Loholon’ny Madagasikara voafidy any amin’ny Faritra Androy sy Anosy iny, ny Loholona avy any amin’ny Faritr’Atsimo Andrefana sy Analamanga ary faritr’Itasy izay manana traik’efa manokana amin’ny fitantanana Distrika no tonga tany an-toerana nihaino sy nifanakalo hevitra tamin’ireo Ben’ny tanana maromaro ao anatin’ny Distrika, sy ireo mpisehatra eo anivon’ny Fiarahamonim-pirenena, teo ihany koa ireo mpandraharaha sy mpanao politika  fa indrindra ny vahoaka avy amin’iny Faritra Anosy iny.

Isan’ny olana lehibe any amin’iny Faritra Anosy iny ny fahalafosan’ny Jiro sy ny tsy fahampian’ny Rano any an-toerana.  izay maha velon-taraina ireo mponina any an-toerana tokoa. Anisan’ny tena ady hevitra lehibe nandritra ity atrikasa ity ny eo amin’ny lafiny toe-karena izay olana eo amin’ny vahoaka sy ny Orinasa QMM Rio Tinto satria na dia nitondra fampandrosoana hoan’ny Faritra sy eo amin’ny lafin’ny fizahan-tany aza ny fisian’io orinasa lehibe io dia misy ihany ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny  olan-ny fananan-tany sy ny fampandrosoana ireo Kaominina manodidina, izay tokony hitadiavana vahaolana haingana.

Nomarihin’ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fa tombotsoa iombonana no ilaina ka tokony ho jerena manokana ny marimaritra iraisana amin’ny fametrahana Bokin’andraikitra apetraky ny orinasa hoan’ny vahoaka mba ahafahan’izy ireo misitraka ny tombotsoa amin’ny fisian’io orinasa QMM io, ary tokony ho hazava amin’ny vahoaka ny ampahany voasoratry ny lalàna amin’ny resaka “ristornes” hoan’ny Kaominina rehetra.

Eo amin’ny lafin’ny asa kosa dia maro ireo tanora any amin’iny Faritra Anosy iny no tsy an’asa nohon’ny tsy fahampian’ny tolotr’asa sy ny tsy fahampian’ny traik’efa ary ny toeram-panofanana, ka izany indrindra no antom-pisian’ity atrikasa ity tany an-toerana izay nentina hamahana ireo olana ireo. Nandray anjara mavitrika ireo Loholon’I Madagasikara sy ireo mpandraharaha ary ny eny anivon’ny tompon’andraikim-panjakana hamaha ireo olana ireo. Nivotra nandritra ny adi-hevitra izay natao ny tokony hisian’ny toeram-panofanana sy toeram-pamoronana asa any an-toerana manomboka izao, Nanamarika ihany koa ny talem-paritry ny Asam-panjakana sy ny fampananan’asa any an-toerana fa tafiditra ao anatin’ny velirano faha enina ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanomezana asa ny tanora ka hampita izany any amin’ny Fitondrana faobe ny tenany, ary ho jerena manokana ny vaha-olana mahakasika izany.

Faritra sivy manerana an’i Madagasikara no efa nanantanterahana’ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miombon’antoka FES atrikasa tahaka izao natao tany Faradofay izao, ho fanatanterahana sy fijerena ifotony ny olana mianjady amin’ny vahoaka eny anivon’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.