ANTENIMIERANDOHOLONA MAHAJANGA : ANTENIMIERA MANAKAIKY NY OLOM-PIRENENA

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny 25 septambra 2018 tetsy amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina Mahajanga ny Tontolo andro iseraserana amin’ny Antenimiera, araka ny lohahevitra: “ Ny antenimiera manakaiky ny olom-pirenena”, izay fiaraha-miasan’ny Antenimiera tamin’ireo mpiara-miombon’antoka EISA sy ny FES ary ny PNUD, ka roa andro no faharetan’ity hetsika ity.

Tonga nanokatra ity fotoana ity ny fianakavian’ny Antenimiera izay notarihin’ny Filoha Lefitry ny Antenimierandoholona miadidy ny Faritanin’i Mahajanga, Andriamatoa MANJANY Bienvenu, notronin’ireo Loholon’i Madagasikara solontena avy amin’ny faritany enina sy ny Kestora faharoan’ny Antenimierampirenena, Andriamatoa VANOVASON Jean Adrien notronin’ireo Solombavambahoaka avy amin’ny Faritr’i Boeny.

Fampirantina ny tantara sy andraikitry ny Antenimiera roa tonta, ny fanehoana an-tsary ny olom-boafidy sy olom-boatendry izay mpikambana ao anatin’ny Andrimpanjakana, narahina valan-dresaka, fifaninanana sy ady hevitra miaraka amin’ny mpianatry ny Oniversite Mahajanga manoloana ny fahafantaran’izy ireo izany Antenimiera izany, fifaninanana lehibe mikasika ny demokrasia ary  famelabelarana mikasika ny Fifidianana Solombavambahoaka izay tanterahana amin’ny taona 2019 hoavy izao ka Andriamatoa isany Calvin RANDRIAMAHAFANJARY Inspecteur Général ny Antenimierampirenena sy Jean Victor RASOLONJATOVO Sekretera Mpanatanteraka eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana izany.

Mba hahafantaran’ny olom-pirenena ny andraikitry ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena no anton’ny nanaovana ity atrik’asa ity izay iresadresahana sy ho fampafantarana ny andraikitra sahanin’ny Parlemanta.

Nandritra ny laha-teny nataon’ny Filoha lefity ny Antenimierandoholona, Andriamatoa MANJANY Bienvenu no nanamafisany fa Manantona ny vahoaka ny parlemanta mba ahafataran’ny vahoaka mazava tsara ny antom-pisian’ny parlemanta sy ny fisian’ny Anterimiera roa izay antokoa lehibe hoan’ny demokrasia sy ny fifandanjam-pahefana eo amin’ny fanaovan-dalàna. Tsy adinony ihany koa ny nisaotra ny vahoaka sy ny tompon’andraikim-panjakana avy ao amin’ny Faritanin’i Mahajanga.

Velom-bolo tanteraka ny vahoakan’i Mahajanga satria efa mahafantatra izy ireo ankehitriny fa anisan’ny Andrimpanjakana manana ny maha izy azy ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena, ary hita soritra fa tokony hiano ny hetehetam-bahoaka eny ifotony izy ireo mba hanatanterahana ny tena fampandrosoana marina sy mirindra.

Ny Sekretera Jeneralin’ny Antenimierandoholona Andriamatoa ANDRIASOLONJANAHARY Jean Emile no nitarika ny delegasionina avy eto amin’ny Antenimierandoholona nidina nanatanteraka ity roa andro iseraserana amin’ny Antenimiera izay notanterahana teto Mahajanga ity.