Fitokanana zava-bita maro sosona tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambohitromby

Zava-bita maro sosona no notokanan’ny Fitondram-panjakana tao amin’ny Kaominina Ambanivohitry Ambohitromby, ao amin’ny Distrikan’Ankazobe, Faritra Analamanga ny talata 18 septambra 2018. Tonga nanolotra izany ny vahoakan’ity kaominina ity ireo solotenam-panjakana notarihin’Andriamatoa RANDRIAMBOLONA Mananjara Filohan’ny Antenimierandoholona Mpisolo toerana notronin’ireo Loholona maromaro, ny Lehiben’ny Faritra Analamanga, ny lehiben’ny Distrika ary ireo Tompon’andraikitra avy ao amin’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana.

Birao Ifoton’ny Fananan-tany na BIF, fanavaozana ny Lapan’ny Tanàna, tranon- tsekoly ahitana efitra roa miaraka amin’ny fitaovana toy ny dabilio sy biraon’ny mpampianatra hoan’ny EPP,  fametrahana vato fototry ny efitrano fanampiny ho an’ny Lycée, toho-drano roa izay mitentina 340 000 000 Ariary manondraka velaran-tany 200 ha izay novatsian’ny kitampom-bolam-panjakana Malagasy madiodio,  Nisy koa nyzezika sy masomboly ary zanak’akoho miisa 1000 avy amin’ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana ho an’ireo tanora nahavita fiofanana tao amin’ny Formaprod.

Tamin’io andro io ihany koa no nanolorana kara-tany miisa 1 000 hoan’izay vahoaka nangataka izany tao amin’ny Birao Ifoton’ny Fananan-tany ity. Hatao laharam-pahamehana ny fizarana kara-tany hoy ny Ben’ny Tanànan’Ambohitromby, ka kara-tany miisa 2 000 no ho vitaina atsy ho atsy.

Andarikitra lehibe ho an’ny Fitondram-panjakana Malagasy ny manolotra ireo zava-bita maro samihafa toy ireo voalaza teo ambony ireo satria zava-dehibe loatra  ho an’ny  vahoaka eto amin’ity kaominin’Ambohitromby   ireo zava-bita ireo izay hiteraka fampandosoana maharitra. Ny fitondram-panjakana dia mahatsiaro lalandava fa ny vahoaka   ka ny zava-bita rehetra dia hoentina hanasoavana ny valala be mandry izany anisan’ny lahatenin’Andriamatoa RANDRIAMBOLOLONA Mananjara Filohan’ny Antenimierandoholona mpisolo Toerana  sady nankasitraka manokana ny   Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambanivohitra Ambohitromby Andriamatoa Andriamihaja RAKOTOARINALA.