Antenimierandoholona: Voin-kava Mahatratra

Mba ho firaisan-kina sy ho fanampiana ireo traboina any amin’ny Faritr’ i Diana, vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim izay niteraka tondra-drano be tany amin’iny Faritra iny dia nanatanteraka tolo-tanana ireo Loholon’i Madagasikara miaraka amin’ny mpiasa notarihin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO.

Nitondra teny fisaorana tamin’izany ny Loholona AMIDO Filoha Lefitra miadidy ny Faritanin’Antsiranana nisolo tena ny Fikambanana FITEFA. Nambarany fa lalana 17 no tapaka any amin’iny Faritra iny ao anatin’ny 200 km izay mila fanarenana: ny lalana mampitohy an’Ambanja-Ambilobe, Ambilobe-Antsiranana ary Ambanja-Nosy be. Hatao tsara tantana izao fanampiana izao hoy ny Filoha lefitrin’ny Antenimierandoholona ary ho tonga any amin’ireo mila izany.