TSIAHIN’NY FIVORIANA TSY ARA-POTOANA VOALOHANY TAONA 2020 TETO AMIN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA

Ny 10 martsa 2020 dia tsy nankatoavin’ny teto anivon’ny Antenimierandoholona ny Volavolan-dalàna laharana faha 002/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 nanomezana alalana ny fankatoavana ireto didy hitsivolana ireto: laharana faha 2019-001 tamin’ny 10 mey 2019 mikasika ny « patrimoine routier », ny laharana faha 2019-007 tamin’ny 06 jona 2019 mikasika ireo fanomezana mari-boninahitra (ordre National Malagasy) ary ny laharana faha 2019-015 tamin’ny 15 jolay 2019 mikasika ny famoriana ireo harena azo tamin’ny tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny (recouvrement des avoirs illicites), izay naharitra ora dimy ny fandinihan’izy ireo izany volavolan-dalàna izany.

Nitohy ny 11 Martsa 2020 kosa ny fivoriana ka nanohizana ny fandinihana ny PL 001/2020. Nolanian’ny teto anivon’ny Antenimierandoholona araka izany ny « Motion de rejet » izay natolotrin’ny vondrona Parlemantera HVM izay mitsipaka ny fandinihana ilay volavolan-dalàna laharana faha-001/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 mikasika ny fankatoavana ireo didy hitsivolana telo dia ny : didy hitsivolana laharana 2019-002 tamin’ny 15 may 2019 mahakasika ireo lalàna mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka , ny didy hitsivolana laharana 2019-006 tamin’ny 28 may 2019 izay manova ny andininy sasantsasany ao amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2015-007 tamin’ny 03 martsa 2015 mahakasika ny fampandehanan-draharaha ny eto anivon’ny Antenimierandoholona sy ny fifidianana ary ny fanendrena ny ireo Loholona, ny didy hitsivolana laharana 2019-009 tamin’ny 15 jolay 2019 mahakasika ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany.

Nolanian’ny teto anivon’ny Antenimierandoholona ny tolakandron’io ihany koa ny volavolan-dalàna laharana 003/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 manome alalana ny fankatoavana ireto didy hitsivolana telo ireto : ny laharana 2019-008 tamin’ny 15 jolay 2019 manafoana tanteraka ny lalàna laharana 2017-011 tamin’ny 28 jolay 2017 mahakasika ny politikam-pirenena momba ny sarimihetsika sy ny sary; ny laharana faha 2019-012 tamin’ny 15 jolay 2019 mahakasika ny fikojakojana ny lalana na “fonds d’Entretien Routier “ ary ny laharana faha 2019-013 tamin’ny 15 jolay 2019 mahakasika ny fananganana ny “Autorité Routier “.

Ny 13 martsa 2020, rehefa nandalo fanindroany teto anivon’ny Antenimierandoholona ny Volavolan-dalàna laharana faha 002/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 dia nankatoavin’ireo Loholona.
Nohamafisin’ireo Loholona hatrany anefa ny fitazonana ny heviny tamin’ny fandaniana ilay « Motion de rejet » izay natolotry ny vondrona Parlemantera HVM ka mitsipaka ny fandinihana ilay volavolan-dalàna laharana faha-001/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 mikasika ny fankatoavana ireo didy hitsivolana laharana faha 2019-002 tamin’ny 15 may 2019, ny didy hitsivolana laharana 2019-006 tamin’ny 28 may 2019, ary ny didy hitsivolana laharana 2019-009 tamin’ny 15 jolay 2019
Nanamafy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fa ireny karazana falalahan’ny tsirairay amin’ny fanehoan-kevitra ireny no manamafy fa manjaka tokoa ny demokrasia eto anivon’ny Antenimierandoholona na dia misy aza ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny samy Loholona.