Nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalam-panorenana (HCC) ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO.

Manoloana ny fisian’ny tsy fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara, izay ataon’ireo mpanatanteraka dia nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ny talata 14 janoary 2020.
Fitoriana izay milaza fa misy ny tsy fahatomombanana hita taratra tamin’ny fanatanterahana ilay fanapahan-kevitra laharana 005-HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, izay noraisin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, mikasika ireo didy hitsivolana izay nosoniavin’ny Filoham-pirenena nandritra ny fotoana nanomezana azy fahefana hanao lalàna tamin’ny taona 2019, tamin’ny fotoana tsy nampisy ny Antenimierampirenena. Satria raha voalaza ao dia tokony ampandalovina sy hankatoavina eo anivon’ny Antenimiera roa tonta izany didy hitsivolana izany mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan’ireo Parlemanta farany teo saingy tsy tanteraka izany.
Koa noho izany ny Antenimierandoholona dia manameloka izany fandikan-dalàna izany.