Ao anatin’ny fivoriana tanteraka ny mpikambana eto amin’ny Antenimierandoholona.

Mbola ao anatin’ny fivoriana tanteraka ny mpikambana eto amin’ny Antenimierandoholona amin’izao ora hanoratanay izao (10 ora sy 55minitra alina) izao. Taorian’ny fahatongavan’ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna avy any amin’ny Antenimierampirenena tamin’ny tolakandro teo dia niroso avy hatrany tamin’ny fandinihana sy ny fandaniana azy ireo ny teto amin’ny Antenimierandoholona. Volavolan-dalàna roa sy tolo-dalàna iray no nolaniana tamin’izany : ny volavolan-dalàna laharana faha 039/2018 tamin’ny 05 desambra 2018 mikasika ny “operations de pension livrée sur le marché monétaire”, ny volavolan-dalàna laharana faha 009/2019 tamin’ny 04 desambra 2019 mikasika ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny vehivavy sy lehilahy, ary ny tolo-dalàna fehizoro laharana 04/2019 manova sy mameno ny andininy faha 82 andalana faha 2 ao amin’ny hitsivolana laharana 2005-005 tamin’ny 22 martsa 2006 mikasika ny sata mifehy ny “Magistrature” izay natolotry ny Solombavambahoaka RAFENOMANATSOA Tsirimiharo Ny Aina Mpampakateny Jeneraly lefitra eo anivon’ny Antenimierampirenena.