Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny Volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2020.

Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny alakamisy 12 Desambra 2019 nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina ny Volavolan-dalàna laharana faha 05/2019 tamin’ny 30/10/2019 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2020.
Fivoriana teo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra.
Nisy ny fanitsiana nataon’ny Antenimierandoholona toy ny:
– Fampidinana ho dimy isan’arivo ny tahan’ny vola fandrotsaka (acompte amin’ny IR na IS mikasika ny raharaha fanondranana entana rehetra.
– Fanafoanana ny andininy mikasika ilay TVA roapolo isanjato (20%) takiana amin’ny katsaka sy ny sakafom-biby ary ny faikan’entana hafa satria miteraka olana goavana amin’ireo mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary averina folo isan-jato (10%) toy ny teo aloha.
– Fampitomboana ny tahan’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (droit d’accises) mikasika ny fanafarana sigara sy alikaola sy ny vokatra misy alikaola sy paraky ho famenoana ny fidiram-bola mifanaraka amin’izay voalaza etsy ambony.
– Fametrahana ny tahan’ny haba amin’ny tataom-bidy (TVA) roapolo isan-jato (20%) takiana amin’ny “bondillons” ihany.
– Ny famerenana ho 34,9 miliara ariary ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, mba hifanaraka amin’ny voalaza tao anatin’ny taratasy voalohany nalefan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny vola mitondra ny laharana faha 201-2019- MEF/SG/DGFAG/DB/FSB-4 tamin’ny 09 oktobra 2019 mikasika ny “élaboration de la loi de finances pour 2020” sy indrindra mba ahafahany manatanteraka antsakany sy andavany ny andraikiny araka ny voalazan’ny Lalam-panorenana.
– Fanesorana ilay Fonds souverain mitentina 200 milliards d’ariary, satria tsy mazava hoe inona ny hampiasana io sorabola io. Mila apetraka aloha ny lalàna hifehezany izany, izay mbola tsy maintsy handalo fankatoavana eo anivon’ny filankevitry ny Governemanta sy Ministra ary ny Antenimiera.
– fanafoanana ny “Régime économique” omen’ny faditseranana ireo orinasa manafatra entana eto Madagasikara anisany amin’izany ny concessionaires de voitures, satria miendrika ho fametrahana favoritisme.
– Fanafoanana ny tetibola natokana ho an’ny fifidianana sénateur
– Famerenana ny fanampiana ara-bola hanohanana ny orinasa JIRAMA (255.0 miliara ariary) satria mbola ao anatin’ny transition énergétique isika amin’izao fotoana izao mba hitsinjovana ny vahoaka amin’ny mety ho fahatapahan’ny jiro sy rano matetika.