FIVORIAN’NY “HAUTE-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES” (UNHCR): NANASA NY FILOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA Rivo RAKOTOVAO HANATRIKA IZANY NY TALEM-PARITRY NY (UNHCR) ANDRIAMATOA Valentin TAPSOBA.

Tonga nitsidika tamin’ny fomba-mpanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teto Anosikely, ny alarobia 24 septambra 2019, Andriamatoa Valentin TAPSOBA talem-paritry ny « Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » (UNHCR). Niompana tamin’ny lohahevitra telo lehibe ny fihaonan’ny roa tonta, ka ny voalohany dia ny fankasitrahan’izy ireo ny Filohan’ ny Antenimierandoholona sy ny mpiara-miasa, tamin’ny dingana lehibe noho ny nankatoavana ny lalàna mikasika ny fahazoan’ireo zaza misitraka ny zom-pirenena Malagasy amin’ny maha Malagasy ny reniny niteraka azy ireo.
Ny faharoa kosa dia ny tokony handinihana ny lalàna mifehy ireo mpitsao-ponenana tonga eto Madagasikara.
Ary ny fahatelo dia ny fanasan’izy ireo ny Filoha hanatrika ny fivorian’ny « Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » (UNHCR) ny 07 oktobra 2019 ho avy izao izay fanaon’izy ireo isan-taona.
Manoloana izany dia nanamafy ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa tokony hisy io lalàna mifehy ny mpitsao-ponenana io mba ahafahan’izy ireo mizaka tanteraka ny zom –pirenena Malagasy sy mba ahafahan’izy ireo miaina an-kahalalana eto amin’ny Firenena Malagasy.

facebook: Sénat de Madagascar